Įvairenybės

Poveikio aplinkai vertinimas bus aiškesnis ir skaidresnis, o procedūros – kokybiškesnės

Ketvirtadienį Seimas priėmė Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimus. Jiems įsigaliojus poveikio aplinkai vertinimas bus efektyvesnis ir skaidresnis, pagerės procedūrų kokybė.

Be to, sudaromos geresnės sąlygos visuomenei dalyvauti priimant aplinkosauginius sprendimus. Nustatyta, kad pastabos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ir planuojamos ūkinės veiklos bus teikiamos atsakingajai institucijai, tai yra – Aplinkos apsaugos agentūrai.

Įstatyme nustatyti aiškūs draudimai planuojamos ūkinės veiklos skaidymui, kai tai daroma turint tikslą išvengti poveikio aplinkai vertinimo, atrankos procedūrų arba suminio poveikio vertinimo. Taip užkirstas kelias praktikoje pasitaikantiems piktnaudžiavimo atvejams, kai veikla dirbtinai skaidoma į kelias mažesnes, iš tikrųjų sudarančias tą pačią vieną ūkinę veiklą.

Taip pat nustatyti papildomi reikalavimai poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjams. Jie turės turėti ne tik atitinkamos srities išsilavinimą, bet ir ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį toje srityje ir atitikti įstatyme nustatytus nepriekaištingos reputacijos kriterijus.

Įstatymas įteisina naują planuojamos ūkinės veiklos artimos aplinkos sąvoka ir jos apibrėžimą. Dėl to poveikio aplinkai vertinimo metu bus privaloma atsižvelgti į galimą poveikį tiek vietovės, kurioje planuojama ūkinė veikla, tiek su ja besiribojančios vietovės, tiek su ja gamtiniais ryšiais susijusios vietovės aplinkai.

Patikslinta, kokiais atvejais savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, taryba gali priimti neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

Atsisakyta „automatinio pritarimo“, kai poveikio aplinkai vertinimo subjektams laiku nepateikus savo pasiūlymų ar išvadų, laikoma, kad jie poveikio aplinkai vertinimo dokumentams pritaria.

Patikslintos nuostatos, susijusios su tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo atlikimu, atsisakyta poveikį patiriančios užsienio valstybės informavimo atrankos etape. Kartu užtikrinta valstybės institucijų parama planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui, norinčiam gauti informaciją iš užsienio valstybių tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo metu.

Dar vienas svarbus pakeitimas – nustatytas baigtinis atvejų sąrašas, kai saugomų teritorijų institucijos gali būti kviečiamos dalyvauti vertinant poveikį aplinkai subjekto teisėmis.

Pranešimą paskelbė: Giedrė Budvytienė, LR aplinkos ministerija

Parašykite komentarą