Buitis, Namai

Lietuvoje kasmet sudaroma vis daugiau vedybų sutarčių

Pernai Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomame Vedybų sutarčių registre, kuriam metodiškai vadovauja Teisingumo ministerija, įregistruotos 1075 vedybų sutartys (2012 m. – 958). Tai didžiausias tokių sutarčių skaičius nuo Vedybų sutarčių registro veiklos pradžios 2002 m. Praėjusių metų gruodžio 31 d. duomenimis, šiame viešame registre buvo įregistruotos 6186 sutartys.
„Vedybų sutartis – tai daugelyje užsienio valstybių taikomas civilizuotas būdas be jokių ginčų išspręsti turto padalijimo klausimą, jeigu būtų nuspręsta nutraukti santuoką. Augant mūsų visuomenės teisiniam raštingumui, vis daugiau žmonių renkasi tokį kelią ir Lietuvoje“, – sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Vedybų sutartis – tai sutuoktinių susitarimas, kuris nustato jų turtines teises ir pareigas jiems esant susituokus, taip pat nutraukus santuoką ar gyvenant skyrium (separacija). Vedybų sutartis gali būti sudaryta iki santuokos įregistravimo (ikivedybinė sutartis) arba bet kuriuo metu po santuokos įregistravimo (povedybinė sutartis).
Pernai Vedybų sutarčių registre buvo įregistruotos 337 ikivedybinės sutartys ir 738 povedybinės sutartys. Dažniausiai vedybų sutartis sudaro 30–40 metų sulaukę asmenys. Vidutinis vedybų sutartis 2013 m. sudariusių moterų amžius – 36, vyrų – 39 metai. Vedybų sutartis sudarė 14 asmenų, sulaukusių 70 metų amžiaus, iš jų 3 moterys ir 11 vyrų. Vyriausiam 2013 m. vedybų sutartį sudariusiam vyrui buvo 78 metai, vyriausiai moteriai – 74 metai. Jauniausiam vyrui – 20, jauniausiai moteriai – 18 metų.
2013 m. daugiausia povedybinių sutarčių buvo sudaryta 2–5 santuokos metais – 213 bei pirmaisiais santuokos metais – 151.
Daugiausia vedybų sutarčių sudarė Vilniaus miesto gyventojai (341), kauniečiai (186) ir Klaipėdos miesto gyventojai. Tačiau skaičiuojant vedybų sutarčių skaičių 10 tūkst. gyventojų, daugiausia jų sudaryta Palangoje (9,8), Klaipėdos mieste (7,3) ir Vilniaus rajono savivaldybėje (7,3).
Pažymėtina, kad vedybų sutartis, taip pat jos pakeitimai turi būti įregistruoti Vedybų sutarčių registre. Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomame Vedybų sutarčių registre taip pat registruojami turto padalijimo faktai (sutartys ir teismo sprendimai dėl bendro sutuoktinių turto padalijimo) bei sugyventinių sutartys dėl bendrai įgyto ir naudojamo turto padalijimo pasibaigus bendram gyvenimui.
Duomenis apie sudarytą vedybų sutartį Vedybų sutarčių registrui pateikia ją patvirtinęs notaras.
Pernai Vedybų sutarčių registre įregistruota viena Jungtinių Amerikos Valstijų notaro patvirtinta vedybų sutartis, kurioje numatyta, kad sutarčiai taikoma mūsų šalies teisė.
Sutuoktiniai, sudarydami vedybų sutartį, turi teisę savo nuožiūra nustatyti savo turto teisinį režimą, t. y., sutuoktiniai turi teisę vedybų sutartyje numatyti, kad turtas, įgytas tiek iki santuokos, tiek gyvenant susituokus, yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė; turtas, kiekvieno sutuoktinio įgytas iki santuokos ir esantis jų asmenine nuosavybe, po santuokos įregistravimo tampa jų bendrąja jungtine nuosavybe ar turtas, įgytas susituokus, yra bendroji dalinė sutuoktinių nuosavybė.
Paprastai Vedybų sutartyse susitariama dėl turto, įgyto santuokos metu, iki santuokos sudarymo arba nutraukus santuoką, taip pat dėl viso sutuoktinių turto. Rečiau susitariama dėl konkretaus turto, pvz., dėl žemės, statinių, transporto priemonių.
Sudarant vedybų sutartis, dažniausiai pasidalijamas nekilnojamasis turtas, pinigai, vertybiniai popieriai, kelių transporto priemonės, laivai, brangūs papuošalai, aptariamos kredito grąžinimo sąlygos santuokos nutraukimo atveju.
Jei sutuoktiniai savo turto teisinį režimą nustatė sudarydami vedybų sutartį, teismui nagrinėjant bylą dėl santuokos nutraukimo, turto padalijimo klausimas nebesprendžiamas, todėl pats teismo procesas vyksta žymiai greičiau ir pigiau. Be to, nereikia mokėti žyminio mokesčio dėl turto padalijimo.
Pažymėtina, kad vedybų sutartys gali būti keičiamos tik gavus teismo leidimą net ir tuo atveju, jei tai padaryti sutinka abi pusės. Abiem pusėms norint nutraukti šią sutartį, nutraukimo faktą tvirtina notaras.
Vedybų sutartys iš registro taip pat išregistruojamos nutraukus santuoką, sutuoktiniui mirus, nustačius separaciją, sutartį nutraukus šalių susitarimu ar teismo sprendimu ar pripažinus ją negaliojančia.

Parašykite komentarą