Studijos

Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas: sportuojantiems vaikams savivaldybės turi užtikrinti vienodas finansavimo galimybes

2021 m. lapkričio 25 d. pranešimas žiniasklaidai

Lapkričio 24 d. posėdyje Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija, atsižvelgdama į Vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo asociacijos bei kai kurių sporto organizacijų išreikštą susirūpinimą, svarstė formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programų finansavimo klausimą.

Minėtos organizacijos dar šių metų pavasarį kreipėsi į komisiją, atkreipdamos dėmesį į nevienodas FŠPU programų finansavimo sąlygas skirtingose šalies savivaldybėse. Posėdyje komisija domėjosi šia situacija ir ateityje stebės, kokie sprendimai bus priimti siekiant, kad savivaldybės vaikams užtikrintų vienodas finansavimo sąlygas, nepaisant kokioje švietimo įstaigoje, savivaldybės ar privačioje, jie sportuoja.

Nors Švietimo įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai nesudaro prielaidų diskriminuoti FŠPU programų teikėjų pagal institucijos teisinę formą ar savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir numato vienodą teisę gauti valstybės biudžeto lėšas FŠPU programoms finansuoti, ne visų savivaldybių sprendimai tai užtikrina.

Posėdyje dalyvavusi Vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo asociacijos direktorė Neringa Juškienė kaip pavyzdį nurodė padėtį Vilniaus miesto savivaldybėje.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, Vilniaus miesto savivaldybė išimtinai finansuoja tik tas FŠPU programas, kurių teikėjos yra mokyklos, esančios Vilniaus miesto savivaldybės pavaldume.  Tuo metu kitų, privačių, formalųjį švietimą papildančio ugdymo teikėjų, programos tokio finansavimo negauna.

Komisijos posėdyje dalyvavę Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai taip pat pažymi, kad teisės aktai numato vienodas galimybes gauti valstybės biudžeto lėšas FŠPU programoms finansuoti.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas Tomas Pūtys informavo, kad ministerijos Centralizuota vidaus audito tarnyba atliko mokymo lėšų, skirtų FŠPU programoms finansuoti, skyrimo ir panaudojimo auditą, kurio metu buvo konstatuota, jog ne visais atvejais savivaldybės perskirstė mokymo lėšas FŠPU programoms finansuoti teisės aktų nustatyta tvarka, o šių lėšų naudojimo reglamentavimas teisės aktuose vertinamas kaip nepakankamas ir neaiškus.

Atsižvelgiant į tai, buvo patikslintas Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 patvirtintas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas, kuriame tiksliai įvardinta, kad FŠPU lėšas gali gauti savivaldybių ir nevalstybinės švietimo įstaigos. Pasak T. Pūčio, dauguma savivaldybių, atsižvelgdamos į šiuos pakeitimus, patikslino savo teisės aktus, reglamentuojančius mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarką FŠPU programoms įgyvendinti.

Vilniaus miesto savivaldybė kol kas dar nėra priėmusi minėtą tvarką tikslinančių pakeitimų. Kaip informavo posėdyje dalyvavusi Vilniaus miesto mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė, šiuo metu vyksta diskusijos ir pakeitimai yra rengiami.

Pasak savivaldybės atstovų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija galėtų parengti bendras FŠPU programų  įgyvendinimo rekomendacijas, kuriomis savivaldybės vadovautųsi tvirtindamos savo tvarkas. Posėdžio dalyviai sutarė, kad apie tai galima būtų diskutuoti, ir aptarė galimą visų suinteresuotų pusių bendradarbiavimą šiuo klausimu.

„Sportuojantiems vaikams savivaldybės turi užtikrinti vienodos finansavimo galimybes, todėl stebėsime rengiamų teisės aktų pakeitimų procesą“, – posėdžio pabaigoje pabrėžė komisijos pirmininkas Virgilijus Alekna. 

Komisijos pirmininkas Virgilijus Alekna, tel. (8 5) 239 6698

 

Parengė

Seimo kanceliarijos patarėja

Jurgita Petniūnaitė, tel. (8 5) 239 6177

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą