Politika ir teisė

Peržiūrėtos Konstitucijai prieštaraujančiomis pripažintos Peticijų įstatymo nuostatos

Teisingumo ministerija parengė Peticijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, įgyvendinantį pagrindinius Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje suformuluotus šios konstitucinės teisės įgyvendinimo principus.
„Teisingumo ministerijos inicijuoti Peticijų įstatymo pakeitimai piliečiams turėtų sudaryti dar palankesnes galimybes dalyvauti savo šalies valdyme ir įgyvendinti teisėkūros skaidrumo ir atvirumo principus bei užtikrinti konstitucinės peticijos teisės įgyvendinimo teisinio reguliavimo suderinamumą su pagrindiniais Konstitucinio Teismo suformuluotais šios teisės įgyvendinimo principais“, – pažymi teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Siekiant šių tikslų, buvo iš esmės peržiūrėtos prieštaraujančiomis Konstitucijai pripažintos galiojančio Peticijų įstatymo nuostatos dėl kreipimosi nepripažinimo peticija ir atsisakymo priimti peticiją apskundimo.
Teisingumo ministerijos suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei išvadoms gauti pateiktame įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad peticijų komisijos sprendimai atmesti kreipimąsi ar nepripažinti kreipimosi peticija ir atsisakyti priimti peticiją nagrinėti gali būti skundžiami administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Be to, peticijų teikėjams taip pat siūloma numatyti galimybę apskųsti peticijų komisijų pateiktas išvadas dėl peticijose pateiktų reikalavimų ar siūlymų tenkinimo, pavyzdžiui, jeigu jos pateiktos nesilaikant Peticijų įstatyme nustatytos tvarkos ar kai peticijos komisijos išvados yra aiškiai nepagrįstos, priimtos neatlikus visapusiško pateiktų peticijų pagrįstumo ar tikslingumo vertinimo.
Atsižvelgiant į Teisėkūros pagrindų įstatyme nurodytus principus, kuriais turi būti vadovaujamasi, siekiant sukurti vientisą, nuoseklią, darnią ir veiksmingą teisės sistemą, Įstatymo projektu siūloma papildyti Peticijų įstatymo nuostatas nurodant, kad nagrinėjant peticijas turėtų būti vertinamas jose pateiktų reikalavimų ar siūlymų teisėtumas, pagrįstumas, tikslingumas, naudingumas ir įgyvendinimo galimybės. Be to, siekiant teisinio reguliavimo aiškumo, keičiamame Peticijų įstatyme taip pat siūloma aiškiai nurodyti, kokias motyvuotas išvadas Seimui, Vyriausybei ar savivaldybės institucijai išnagrinėjusi peticiją gali pateikti peticijų komisija.
Įvertinus informacinių technologijų plėtrą, suteikiančią daugiau galimybių asmenims teikti duomenis elektroniniu būdu užtikrinant pakankamą elektroninio kreipimosi unikalumo, identifikavimo, saugumo ir integralumo lygį, įstatymo projekte siūloma numatyti, kad teikiant kreipimąsi elektroninio ryšio priemonėmis, jis turėtų būti patvirtintas elektroniniu parašu arba kitu būdu, užtikrinančiu jį pateikusio peticijos teikėjo ar jo atstovo tapatybę.

Parašykite komentarą