Verslas

Kaimo plėtros programos įgyvendinimo statistika pasibaigus III metų ketvirčiui

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programai (Programa) įgyvendinti 2007–2013 m. skirta 7,89 mlrd. Lt. Iš jų 77,27 proc. arba 6,097 mlrd. Lt sudaro ES lėšos, 22,73 proc. arba 1,793 mlrd. Lt – Lietuvos nacionalinės lėšos. Programą sudaro 4 kryptys: I kryptis „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas”, kuriai numatyta 3 360,9 mln. Lt paramos (42,6 proc. visų Programai skirtų lėšų); II kryptis „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas” – 2 847,15 mln. Lt (36,1 proc.); III kryptis „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas” – 888,59 mln. Lt (11,3 proc.); IV kryptis „Leader” metodo įgyvendinimas” (įgyvendinamos ir III krypties priemonės) – 473,01 mln. Lt (6 proc.). Programoje numatytai techninei pagalbai skirta 321,04 mln. Lt (4,1 proc.). Metinės lėšos paskirstytos kiekvienai Programos priemonei, priemonės veiklos sritims, sektoriams ir subsektoriams. Nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki 2010 m. III ketvirčio pabaigos (t. y. 2010 m. rugsėjo 30 d.) buvo organizuoti 145 kvietimai teikti paraiškas, gautos 441 427 paraiškos, kuriose prašoma 4 665,98 mln. Lt paramos. Per minimą laikotarpį pagal pateiktas paraiškas pasirašyta paramos sutarčių (arba autorizuota paraiškų), kurių paramos suma sudaro 3 434,75 mln. Lt., iš jų per 2010 m. III ketvirtį – 264,8 mln. Lt. Nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki III ketvirčio pabaigos išmokėta 2 524,6 mln. Lt. I krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas” įgyvendinimas Nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki 2010 m. III ketvirčio pabaigos pagal šią kryptį pateiktos 15 079 paraiškos, kuriose prašoma 2 166,93 mln. Lt paramos. Daugiausia paramos prašoma pagal investicines priemones „Žemės ūkio valdų modernizavimas” (1 117,3 mln. Lt), „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas” (442,2 mln. Lt) ir „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas” (313,7 mln. Lt). Supaprastinus priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas” įgyvendinimo taisykles, modernizavimo projektams įgyvendinti nuo 2009 m. vasario mėn. iki III ketvirčio pabaigos pateiktos 5 597 paraiškos (per 2010 m. III ketvirtį – 802 paraiškos), prašoma 482,83 mln. Lt paramos. Nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki III ketvirčio pabaigos pagal pateiktas paraiškas pasirašyta paramos sutarčių (arba autorizuota paraiškų), kurių paramos suma sudaro 1 679,08 mln. Lt. Kai kurios priemonės yra įgyvendinamos netgi viršijant sutarčių pasirašymo planus, t. y. „Profesinio mokymo ir informavimo veikla”, „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”, „Žemės ūkio valdų modernizavimas”, „Miškų ekonominės vertės didinimas”, „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas”, „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra” ir „Pusiau natūrinis ūkininkavimas” priemonės. Pagal priemonės „Žemės valdų modernizavimas” antrosios veiklos srities supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles iki III ketvirčio pabaigos tinkamomis pripažintos (autorizuotos) 5 394 paraiškos (iš jų 795 – per III ketvirtį), kurių paramos suma – 464,59 mln. Lt. III ketvirčio pabaigoje pagal pateiktas paraiškas yra išmokėta 1 391,27 mln. Lt., iš jų per pastarąjį ketvirtį – 304,64 mln. Lt. I krypties priemonėms skirtų lėšų mokėjimo planas įgyvendintas 100 proc. Pagal priemonės „Žemės valdų modernizavimas” antrosios veiklos srities supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles įgyvendinamiems projektams iki III ketvirčio pabaigos išmokėta 356,91 mln. Lt.

Parašykite komentarą