Teisėsauga, kriminalai

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba patvirtino trečiąją žmogaus teisių padėties Lietuvoje ataskaitą

Liepos 1 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos 50-joje sesijoje sėkmingai patvirtinta Lietuvos visuotinės periodinės peržiūros trečiojo ciklo ataskaita. 

2022 m. sausio mėnesį vykusios žmogaus teisių padėties peržiūros metu Lietuva iš 82 valstybių sulaukė 232 rekomendacijų dėl lyčių lygybės užtikrinimo ir nediskriminavimo, vaikų ir neįgaliųjų teisių užtikrinimo, didesnio moterų dalyvavimo politiniame ir viešajame gyvenime, vienodo apmokėjimo už vienodą darbą moterims ir vyrams užtikrinimo, romų teisių, sąlygų įkalinimo įstaigose gerinimo, migrantų padėties, LGBTQI+ asmenų teisių apsaugos, Partnerystės bei Tautinių mažumų įstatymų priėmimo, neapykantos nusikaltimų ir prekybos žmonėmis prevencijos ir baudžiamojo persekiojimo efektyvumo, kovos su smurtu artimoje aplinkoje stiprinimo ir Stambulo konvencijos ratifikavimo. Iš pateiktų rekomendacijų Lietuva priėmė vykdymui absoliučią daugumą – 214 rekomendacijų, ir 18 rekomendacijų motyvuotai atmetė. 

Ataskaitos tvirtinimo metu Lietuvos delegacija dėkojo šalims už aktyvų ir konstruktyvų dalyvavimą interaktyviame dialoge bei pateiktas rekomendacijas ir pabrėžė tvirtą valstybės įsipareigojimą dėti visas pastangas jas įgyvendinti. Taip pat atkreipė dėmesį į neišprovokuotą ir nepagrįstą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir jos žmones, pabrėždama, kad tai yra didžiausia grėsmė žmogaus teisėms ir laisvėms bei tarptautinei taikai ir saugumui nuo Antrojo Pasaulinio karo. Todėl ryžtingas atsakas į šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir atskaitomybės taikymas yra būtinas kaip įrodymas, kad taikios Jungtinių Tautų šalys yra tvirtai įsipareigojusios ginti žmogaus teises XXI amžiuje.

Sesijoje pasisakė Seimo kontrolierių įstaigos, turinčios Nacionalinės žmogaus teisių institucijos statusą pagal Paryžiaus principus, vadovė, kuri akcentavo rekomendacijų įgyvendinimo proceso stiprinimo būtinybę, paragino ypatingą dėmesį skirti pasikartojančių rekomendacijų įgyvendinimui bei žmogaus teisėmis grįsto požiūrio diegimui viešajame sektoriuje. Dauguma kitų pasisakiusių nacionalinių ir tarptautinių žmogaus teisių nevyriausybinių organizacijų bei valstybių  narių atstovų teigiamai vertino Lietuvos pažangą ir dedamas pastangas toliau stiprinti žmogaus teisių apsaugą įvairiose srityse.

Visuotinė periodinė peržiūra yra Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos įsteigtas mechanizmas, veikiantis nuo 2008 metų. Jis vyksta kas penkerius metus ir yra taikomas visoms be išimties Jungtinių Tautų narėms. Tai viena sėkmingiausių Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos veiklos formų, užtikrinančių vienodą visų valstybių Jungtinių Tautų narių vertinimą. Visuotinės periodinės peržiūros metu siekiama įvertinti bendrą žmogaus teisių padėtį kiekvienoje Jungtinių Tautų valstybėje narėje, pasitelkiant kitų Jungtinių Tautų valstybių narių ir nevyriausybinių organizacijų rekomendacijas. Kiekvieno ciklo pabaigoje valstybė pateikia ataskaitą apie prisiimtų rekomendacijų vykdymą ir bendrą pažangą žmogaus teisių srityje.

Ketvirtasis Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos Visuotinės periodinės peržiūros ciklas prasidės 2022 m. lapkričio mėn. Jo metu žmogaus teisių padėties Lietuvoje peržiūra numatoma Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės 54-joje sesijoje, kuri vyks 2027 m. sausio-vasario mėn.

Pranešimą paskelbė: Evaldas Račys, LR Teisingumo ministerija

Parašykite komentarą