Verslas

Biodegalų asociacija: užsienio kapitalo įmonė manipuliuoja STT išvada ir daro spaudimą Seimo nariams

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) lapkričio 16 d. išplatinta, Biodegalų asociacijos nuomone, nekorektiška informacija apie „galimas korupcijos rizikas“ meta šešėlį Lietuvos biodegalų rinkoje veikiančioms įmonėms. Biodegalų asociacija išsiuntė STT atvirą laišką, kuriame paprašė sudaryti sąlygas pristatyti savo poziciją ir išsklaidyti abejones.

STT dėmesio sulaukė Seime svarstomas Alternatyvių degalų įstatymo projektas, kuriame numatoma riboti alyvpalmių aliejų ir iš jų šaltinių gautus produktus ir (ar) jų atliekas biodegalų gamyboje.

Svarstomam įstatymo projektui dar vasarą pritarė Vyriausybė ir Aplinkos ministerija. Palaikymą išreiškė 14 Lietuvos organizacijų, kurios bendrai atstovauja daugiau nei tūkstantį narių – tai nevyriausybiniai aplinkosaugos judėjimai, Lietuvos ūkininkus ir žemės ūkio bendrovės, vietos verslo įmonės. Pritarimo sulaukta ir iš tarptautinės „Greenpeace“ organizacijos.

Dėl palmių aliejaus naudojimo naikinami atogrąžų miškai, tad vis daugiau Europos valstybių sekdamos Žaliuoju kursu apsisprendė riboti palmių aliejaus naudojimą biodegalams. Pirmosios ribojimus įvedė Prancūzija ir Norvegija, artimiausiu metu tai rengiasi padaryti Danija, Italija, Vokietija.

„Viešojoje erdvėje pasirodžiusią STT informaciją vertiname kaip neobjektyvią ir nekorektišką biodegalų įmonių atžvilgiu. Išplatintoje informacijoje remiamasi Suomijos valstybinei bendrovei „Neste“ palankiais argumentais, o Biodegalų asociacijos argumentai ignoruojami. Siekiame konstruktyvaus dialogo,  todėl prašome STT leisti pristatyti savo poziciją ir išsklaidyti abejones“, – teigė Biodegalų asociacijos prezidentas Mindaugas Palijanskas.

Biodegalų asociacija STT yra pateikusi informaciją apie biodegalų gamybą ir prekybą, apie biodegalų gamybos Lietuvoje naudą žemės ūkiui ir visai šalies ekonomikai. Taip pat asociacija yra pasirengusi diskutuoti dėl situacijos biodegalų rinkoje bei pasidalinti įžvalgomis apie galimą biodegalų indėlį siekiant suvaldyti klimato kaitą bei užtikrinti Lietuvos energetinės nepriklausomybę. Biodegalų asociacija pasirengusi pateikti informaciją dėl galimybių įvykdyti įsipareigojimus tiek dėl atsinaujinančių energijos šaltinių transporte, tiek dėl ŠESD emisijų sumažinimo.

Nekorektiški kaltinimai korupcija

Primename, kad lapkričio 16 d. STT išplatino pranešimą spaudai skambiu pavadinimu „Alternatyvių degalų įstatymo projekte – galimos korupcijos  rizikos“. Pateikiamas vertinimas, jog siūlymas drausti naudoti alyvpalmių aliejų ir iš jų šaltinių gautus produktus ir (ar) jų atliekas biodegalų gamyboje galėtų sudaryti kliūtis iš tokių žaliavų biodegalus gaminančioms įmonėms konkuruoti rinkoje.

Biodegalų asociacija atkreipia dėmesį, kad pranešimo pavadinimas, bei teiginiai dėl konkurencijos biodegalų rinkoje, ir  žiniasklaidoje pasirodę komentarai suponuoja sąsają su pranešimo pavadinime minima korupcija. Tokie teiginiai kartu su nekorektišku pranešimo pavadinimu, meta šėšėlį biodegalų rinkoje veikiančioms įmonėms, todėl daro tiesioginę žalą jų reputacijai.

Dar 2020 m. balandžio 1 dieną Biodegalų asociacija raštu STT pateikė informaciją  apie biodegalų rinką. „Informavome, kad esame pasirengę pateikti daugiau ir išsamesnės informacijos apie biodegalų gamybą ir prekybą. Prašėme, jog nagrinėjant klausimus, susijusius su biodegalais, būtų sudarytos galimybės asociacijai pateikti informaciją bei pristatyti savo poziciją. Tačiau tokios galimybės Biodegalų asociacija negavo“, – stebėjosi Biodegalų asociacijos prezidentas M. Palijanskas. 

Tačiau, akivaizdu, jog tokia galimybė buvo sudaryta Suomijos valstybinei įmonei „Neste“. Biodegalų asociacijos vertinimu, advokato Justino Poderio prašymu STT parengė ir pateikė įmonei „Neste“ naudingą išvadą bei išplatino pranešimą spaudai nekorektišku pavadinimu, kuriuo buvo gąsdinama galima korupcija. Pažymėtina, kad minėtas advokatas nors oficialiai ir nedeklaruoja, tačiau faktiškai akivaizdu, jog atstovauja įmonės „Neste“ interesus, nes tiek STT išvadoje tiek pranešime spaudai iš esmės, cituojami minėto advokato raštuose pateikiami teiginiai.

Sudaromos galimybės užsienio gamintojui

Pasak M. Palijansko, sunku įsivaizduoti, jog STT specialistai nesuprastų, kad diskredituodami  pasiūlymus dėl biodegalų iš palmių ribojimo bei žaliavų kontrolės, iš tiesų, yra proteguojamas Seimo nario Dainiaus Kepenio pasiūlymas dėl liekanų įteisinimo ir kontrolės atsisakymo. Pakankamai aišku, jog pastarasis siūlymas pateiktas išimtinai įmonės „Neste“  iniciatyva ir atitinka jos interesus, nors tai irgi nėra deklaruojama ir Seimo narys nenurodė, kieno iniciatyva buvo pateiktas toks pasiūlymas. Tuo tarpu tokio pasiūlymo priėmimas, sudarytų išimtines ir faktiškai monopolines galimybes įmonei „Neste“. Kas reikštu kad būtų proteguojami palmių augintojai, plečiantys savo plantacijas  kirsdami atogražų miškus, ir toks protegavimas būtų vykdomai Europos ir Lietuvos ūkininkų, tvariai auginančių aliejines kultūras, sąskaita.

Biodegalų asociacija pažymi, kad STT užuominos apie korupciją dėl palmių aliejaus ribojimų yra keistos, ypač kai tokios nuostatos yra įtvirtintos ES direktyvoje 2018/2001 ir Komisijos deleguotame reglamente (ES) 2019/807. Panašius sprendimus dėl palmių naudjimo ribojimo yra priėmusios eilė ES valstybių. Be to, susirūpinimą kelianti projekto nuostata įsigaliotų tik ją aprobavus ir jai pritarus Europos Komisijai. Todėl abejonės dėl korupcijos faktiškai yra metamos ne Lietuvos institucijoms, o Europos Parlamentui bei Europos Komisijai. 

Atkreiptinas dėmesys, kad minimas įstatymo projektas buvo viešai nagrinėjamas trijuose Seimo komitetuose bei klausymų metu, kur visos suinteresuotos grupės turėjo galimybę dalyvauti diskusijose ir teikti savo argumentus, tačiau juose STT atstovai jose nedalyvavo.

Pranešimą paskelbė: Mindaugas Biliauskas, UAB Headline agency

Parašykite komentarą