Bankai ir Draudimas

Bankai nebebus gelbėjami mokesčių mokėtojų pinigais

Antradienį Europos Parlamentas pritarė naujoms taisyklėms, kurios užtikrins, kad bankų problemos būtų sprendžiamos pačių bankų lėšomis, o ne mokesčių mokėtojų pinigais. Naujosios bankų pertvarkos ir indėlių iki 100 tūkst. eurų garantijų taisyklės stiprina ES bankų priežiūros sistemą ir bankų sąjungą.

Ekonominės krizės metu didelė dalis bankų patirtų nuostolių buvo perkelta ant mokesčių mokėtojų pečių. Todėl naujosios bankų pertvarkos taisyklės numato, kad už bankų patirtus nuostolius visų pirma turės atsakyti jų akcininkai ir obligacijų savininkai. Kartu bankų sąjungos šalys (euro zonos narės ir jai nepriklausančios ES šalys, norinčios dalyvauti bankų sąjungoje) įpareigotos per 8 metus sukurti 55 mlrd. eurų dydžio pertvarkos fondą, kurį finansuos bankai. Iš jo bus apmokami bankų patirti nuostoliai, kai bus išnaudotos akcininkų ir obligacijų savininkų lėšos.

Tuo tarpu euro zonai nepriklausančios ir bankų sąjungoje nedalyvaujančios šalys įpareigotos per 10 metų sukurti savo fondus, kurių dydis turėtų būti ne mažesnis nei 1 proc. šalies garantuojamų indėlių.

Europarlamentarams pavyko užtikrinti, kad bankų pertvarkos fondas būtų sukurtas greičiau ir naudojamas teisingiau. Tik išnaudojus visus minėtus šaltinius, bankų problemos galės būti sprendžiamos mokesčių mokėtojų pinigais pagal griežtą procedūrą. Be to, europarlamentarai pasiekė, kad sprendimas pertvarkyti banką būtų kuo mažiau politizuotas ir jam nereikėtų ES finansų ministrų pritarimo.

Bankų pertvarkos reglamentui pritarė 570 EP narių, nepritarė 88, o susilaikė 13. Tuo tarpu atitinkamai direktyvai pritarė 584 EP, nepritarė 80, o susilaikė 10 EP narių.

Antradienį europarlamentarai taip pat atnaujino indėlių garantijų taisykles, įpareigojančias kiekvienoje ES šalyje sukurti indėlių iki 100 tūkst. eurų apsaugos sistemas, finansuojamas bankų. EP dėka indėlininkai galės greičiau – per 7 darbo dienas – atgauti apsaugotą indėlį, o per 5 darbo dienas – pragyvenimui reikalingą sumą, kurią nustatys kiekviena ES valstybė. Atsižvelgta į europarlamentarų siūlymą apsaugoti ne tik indėlius iki 100 tūkst. eurų, bet ir laikinus didesnius indėlius. Pavyzdžiui, už namo pardavimą gautos lėšos, dėl kurių asmens sąskaita viršija 100 tūkst. eurų, bus apsaugotos mažiausiai tris mėnesius.

Visos minėtos taisyklės jau yra suderintos su ES Taryba, todėl neliko kliūčių joms įsigalioti.

Europos Parlamentas užtikrino galimybę
atsidaryti bazinę banko sąskaitą

Visi ES teisėtai gyvenantys asmenys, kokios jie bebūtų pilietybės ar kur begyventų, turės teisę atsidaryti bazinę banko sąskaitą. Tai numatoma antradienį Europos Parlamento patvirtintose taisyklėse, kurios taip pat palengvins galimybę palyginti sąskaitų mokesčius ir perkelti sąskaitą į kitą banką.

Bazines mokėjimo sąskaitas galės atsidaryti visi teisėtai Europos Sąjungoje gyvenantys vartotojai, įskaitant neturinčius nuolatinio adreso, tačiau valstybėms paliekama teisė reikalauti įrodymo, kad jie tikrai tuo suinteresuoti. Taisyklėse pažymima, kad atsidaryti bazinę sąskaitą neturėtų būti pernelyg sunku ar tapti didele našta vartotojui.

Bazinės sąskaitos turėtų leisti vartotojams įnešti arba išimti pinigus, vykdyti pervedimus Europos Sąjungoje, taip pat atsiskaityti mokėjimo kortele ir mokėti internetu. Bazinių sąskaitų turėtojams nebus ribojamas operacijų skaičius, o už jas taikomi mokesčiai turės būti pagrįsti. ES valstybėms palikta teisė apsispręsti, ar jų teritorijoje siūlomos bazinės sąskaitos apims ir kredito paslaugą.

Visoje ES turės būti teikiama aiški ir vienoda informacija apie sąskaitų mokesčius, kad bet kuris asmuo sugebėtų ją suprasti ir palyginti. Europarlamentarams pavyko įtraukti nuostatą, įpareigojančią bankus informuoti savo klientus apie galimybę atsidaryti bazinę sąskaitą. Be to, kiekvienoje ES valstybėje turės veikti nepriklausomas interneto tinklalapis, kuris leis palyginti bankų taikomus mokesčius ir jų mokamas palūkanas.

Sumokėjus pagrįstą mokestį, turės būti sudaryta galimybė valstybės viduje perkelti bazinę sąskaitą į kitą banką (ar panašią instituciją). Tuo pasirūpinti turės sąskaitą priimantis bankas. Jis kartu bus įpareigotas atlyginti vartotojui visus nuostolius, kurie susidarytų dėl netinkamo sąskaitos perkėlimo.

Naujosioms taisyklėms pritarė 603 EP nariai, nepritarė 21, o susilaikė 51. Jos jau yra neformaliai suderintos su ES Taryba. ES valstybės turės per dvejus metus jas perkelti į savo teisę.

Parašykite komentarą