Įvairenybės

Viešoji konsultacija dėl Tarpzoninio pralaidumo apskaičiavimo, nustatymo ir paskirstymo su Rusija nuostatų, sąlygų ir metodikos

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) AB „Litgrid” kartu su Latvijos ir Estijos PSO parengtą Tarpzoninio pralaidumo apskaičiavimo, nustatymo ir paskirstymo su Rusija nuostatų, sąlygų ir metodikos PROJEKTĄ (lydraštis ir nutarimo projektas).  

Metodikos projektas parengtas atsižvelgiant į 2015 m. liepos 24 d. Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės, nuostatas,  reglamentuojančias tarpsisteminių pralaidumų apskaičiavimo, nustatymo ir paskirstymo principus, taip pat siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatyme numatyto reikalavimo, kad į Lietuvos Respublikos elektros energijos rinką negali patekti elektros energija iš trečiųjų šalių, kuriose veikia nesaugios branduolinės elektrinės, įgyvendinimą ir Baltijos ministrų tarybos vyresniųjų energetikos pareigūnų komiteto susitikimo sprendimus.

VERT – Lietuvos nacionalinė energetikos reguliavimo institucija, kaip numato Teisėkūros pagrindų įstatymas, AB „Litgrid” parengtą projektą skelbia Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje ir konsultavimuisi su rinkos dalyviais (AB „Litgrid” viešąją konsultaciją vykdė nuo rugsėjo 25 d. iki spalio 2 d.). VERT viešoji konsultacijas vyksta iki lapkričio 5 d. (imtinai). 

Šiuo metu galiojanti Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis sąlygomis, nuostatomis ir metodika, patvirtinta 2018 m. gruodžio 13 d., numato, kad Metodikoje aprašytos pralaidumo, skirto prekybai su trečiosiomis šalimis, skaičiavimo taisyklės galios tol, kol pradės veikti Baltarusijos atominė elektrinė. Įvykus šiam įvykiui, dabartinėje Metodikoje nustatytas pralaidumas, skirtas prekybai su Trečiosiomis šalimis prie Lietuvos–Baltarusijos sienos, prilyginamas nuliui visiems pralaidumo skaičiavimo laikotarpiams, o Baltijos valstybių perdavimo sistemos operatoriai, bendradarbiaudami su Baltijos valstybių nacionalinės reguliavimo institucijos, vertina naujo pralaidumo, skirto prekybai su Trečiosiomis šalimis, skaičiavimo taisyklių poreikį tam, kad, be kita ko, būtų užtikrintas nuolatinis Baltijos valstybių perdavimo sistemos operatorių veiklos koordinavimas klausimais, susijusiais su pralaidumų, skirtų prekybai su Trečiosiomis šalimis, nustatymu.

 • Skaičiuojant pralaidumą prekybai iš Rusijos į Latviją maksimalus galimas pralaidumo dydis – numatytas kaip Estijos ir Rusijos tarpvalstybinės jungties grynasis pralaidumas (angl. Net Transfer Capacity, 950 MW).
 • Vertinant Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Kaliningrado srities elektros sistemų balansų duomenis taikomas 0,62  koeficientas, kuris nustatytas kaip Latvijos ir Estijos tarpvalstybinių jungčių su Rusija maksimalaus pralaidumo sumos proporcija su Lietuvos, Latvijos ir Estijos tarpvalstybinių jungčių su Rusija ir Baltarusija maksimalaus pralaidumo suma (išskyrus Kaliningrado sritį).
 • Iš Rusijos Federacijos į Latvijos Respubliką importuojama elektros energija turi turėti patvirtintą elektros energijos kilmės garantiją, įrodančią, jog importuojama elektros energija yra pagaminta ne Baltarusijos Respublikoje veikiančių elektros energijos gamintojų.
 • Metodikos įsigaliojimo ir taikymo sąlygos:

1) Metodiką turi suderinti Baltijos šalių nacionalinės energetikos reguliavimo institucijos; ir

2) pradeda veikti Astravo atominė elektrinė (Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos ir Energetikos ministerijos nuomone, energetinis branduolinės elektrinės vystymo etapas yra laikomas veiklos pradžia).

 • Metodikos projekto derinimo eiga:
 • AB „Litgrid” Baltijos šalių PSO parengtą pirmąjį Metodikos projektą viešajai konsultacijai paskelbė 2020 m. rugsėjo 25 d. Įvertinus VERT pateiktas pastabas (dėl Lietuvos elektros energijos sistemos balanso nenaudojimo komercinio Latvijos ir Rusijos pralaidumo skaičiavimuose, būtinybės pateikti fizinių ir komercinių srautų (techninių jungčių panaudojimo) modeliavimą po Astravo atominės elektrinės paleidimo bei efektyvios kilmės sertifikatų sistemos), AB „Litgrid” atnaujino Metodikos projektą ir pagal procedūras pateikė derinti VERT.
 • Atsižvelgiant į tai, kad AB „Litgrid” nepateikė prašomo modeliavimo, kuris būtinas Metodikos įvertinimui, VERT 2020 m. spalio 15 d. pakartotinai kreipėsi į AB „Litgrid”. AB „Litgrid” 2020 m. spalio 21 d. organizavo Elektros rinkos komiteto posėdį, kuriame suinteresuotoms institucijoms ir rinkos dalyviams pristatė Metodikos projekto bendruosius principus, fizinių srautų modeliavimo situaciją po Astravo atominės elektrinės paleidimo, elektros energijos komercinių mainų modeliavimo rezultatus po Astravo atominės elektrinės paleidimo bei kilmės garantijų sistemos projektą importuotai elektros energijai iš Rusijos.
 • VERT prašymu AB „Litgrid” atliko scenarijaus skaičiavimus, kuriame Baltarusijos elektros sistemos balansas po Astravo atominės elektrinės pradžios vidutiniškai sudarytų 580 MW, todėl tai turės įtakos ir Metodikoje nustatytų pralaidumų skaičiavimo galutiniam rezultatui, t. y. pralaidumų dydžiui su Rusija bei Baltijos šalių elektros sistemos balansų pokyčių rezultatams: prekybai išduodami pralaidumai su Rusija ir elektros energijos prekybos rezultatas galėtų didėti lyginant su faktiniu Rusijos ir Baltarusijos importuotu elektros energijos kiekiu (išskyrus Kaliningradą), ženkliai didėtų fiziniai elektros srautai Baltarusijos–Lietuvos elektros perdavimo jungtimis t. y. po Astravo AE paleidimo per Latvijos‒Estijos ir Rusijos perdavimo jungtis fiziškai patektų 28 % (2 TWh) elektros energijos, o per BY–LT perdavimo jungtis ‒ 72 % (5,1 TWh). Palyginimui: 2019 m. faktiškai į Baltijos šalis fizinis elektros energijos srautas per Latvijos–Estijos ir RU jungtis sudarė 43 % (2,2 TWh), per BY–LT 57 % (3 TWh).
 • VERT 2020 m. rugsėjo 3 d. ir 2020 m. rugsėjo 25 d. gavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos raštus, kuriais buvo persiųsti Baltijos Ministrų Tarybos vyresniųjų energetikos pareigūnų komiteto susitikimų, kuriuose buvo aptarti elektros energijos prekybos su trečiosiomis šalimis klausimai ir sutarta dėl bendrų principų bei reikalingų veiksmų, kurie leistų užtikrinti, kad į Baltijos šalių rinką negalėtų patekti elektros energija iš Baltarusijos, jeigu pradėtų veikti Astravo branduolinė elektrinė, protokolų išrašai su techniniu priedu. Atitinkamai minėtų protokolų pagrindu AB „Litgrid” kartu su Latvijos PSO AS „Augstsprieguma tīkls” ir Estijos PSO „Elering AS” parengė bendrą Baltijos šalių Metodikos projektą, t. y. Metodikoje naudojami pralaidumo su trečiosiomis šalimis nustatymo principai, parengti Baltijos Ministrų Tarybos vyresniųjų energetikos pareigūnų komitete priimtų protokolų pagrindu.
 • AB „Litgrid” informavo, kad Baltijos šalių PSO nėra pasiekę susitarimo dėl bendros ir efektyvios kilmės garantijų sistemos importuotai elektros energijai iš Rusijos, taikomos po Astravo paleidimo.

VERT papildomai, 2020 m. lapkričio 3 d, raštu pateikė šias pastabas Metodikos projektui (pridedama).

⁎⁎⁎

 • Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.
 • Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. lapkričio 5 d. (imtinai).
 • Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos„.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą