Įvairenybės

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), siekdama suvienodinti šilumos sektoriuje taikomą teisinį reglamentavimą ir reguliavimo principus, teikia viešajai konsultacijai naujos redakcijos Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodiką.

Esminiai pasikeitimai:

  • apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugas teikiančių subjektų sąnaudų paskirstymui siūloma taikyti tuos pačius reikalavimus, kokie dabar galioja šilumos tiekėjams, t. y. veiklai vykdyti reikalingos sąnaudos bus paskirstomos į tokias pačias sąnaudų grupes (einamojo remonto ir aptarnavimo, personalo, nusidėvėjimo ir kt.).
  • detalizuoti apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo principai, numatant, kad nustatant apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį bus atsižvelgiama į apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugai faktiškai priskirtų būtinųjų sąnaudų apimtis ataskaitiniu laikotarpiu, lyginamosios analizės atitinkamų rodiklių vertes, po apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio ataskaitinio laikotarpio įvykusius reikšmingus įvykius, turinčius įtakos planuojamam sąnaudų dydžiui;
  • skatinant įmones optimizuoti darbuotojų skaičių ir darbuotojams mokėti pagrįsto dydžio darbo užmokestį, pakeistas metinio darbo užmokesčio fondo skaičiavimo principas: jei įmonės faktinis ataskaitinio laikotarpio ir planuojamas darbuotojų skaičius yra didesnis už pagal lyginamuosius rodiklius apskaičiuotą darbuotojų skaičių, planuojamas darbuotojų skaičius ribojamas lyginamaisiais rodikliais, tačiau planuojamas metinis darbo užmokesčio fondas nėra mažinamas, jeigu jis neviršija siektino metinio darbo užmokesčio fondo;
  • numatyta, kad investicijų grąžos norma skaičiuojama nuo būtinųjų sąnaudų, priskirtinų apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugai, taikant investicijų grąžos normą, lygią karšto vandens tiekimo veiklai nustatytam investicijų grąžos dydžiui. Šiuo metu skaičiuojamas normatyvinis pelnas nuo apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos ilgalaikio turto vertės;
  • reglamentuoti apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio projektui keliami privalomos pateikti informacijos reikalavimai.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir VKEKK interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. birželio 25 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą