Įvairenybės

VERT pakeitė teisės aktus, numatančius tvarką neeilinio izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos koregavimo atveju

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Elektros energijos kainos, rezervinės galios, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodiką (metodika) ir Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą (toliau kartu – projektai).

Pakeitimai atlikti siekiant nustatyti tvarką, kurią VERT taikytų neeilinio izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos koregavimo atveju. Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainodarą apibrėžia metodika, o sąnaudų atskyrimą ir paskirstymą – aprašas.

Esminiai pakeitimai:

·      Apibrėžta, jog neeilinis izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos koregavimas gali būti reikalingas norint skubiai reaguoti į neplanuotą svarbiausios izoliuoto darbo paslaugos savikainos dedamosios (kuro ir su kuro įsigijimu, transportavimu ir saugojimu susijusių sąnaudų, kurios yra detalizuojamos projektuose) padidėjimą dėl perdavimo sistemos operatoriaus papildomo izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kiekio rezervavimo (ir dėl galimo papildomos rezervacijos nutraukimo) metų eigoje.

·      Metodikoje yra numatyta, kad neeilinio šios paslaugos kainos koregavimo metu, kaina yra perskaičiuojama tik dėl neplanuotai padidėjusių kuro (gamtinių dujų) įsigijimo, transportavimo, saugojimo ir su tuo susijusių sąnaudų pokyčio. T. y. koreguojama tik viena kainos dedamoji – su kuro įsigijimu, transportavimu ir saugojimu susijusios sąnaudos (įskaitant ir faktiškai patirtas, bet ne didesnes, nei 2 proc. palūkanų sąnaudas), susidariusios dėl rezervuoto papildomo kuro kiekio. Šios sąnaudos yra apibrėžiamos ir detalizuojamos projektuose. Kitų, nepaminėtų, sąnaudų pokyčiai kompensuojami eilinio reguliuojamos kainos perskaičiavimo metu. Metodikos papildomai apibrėžiama tvarka, kaip inicijuojamas neeilinis kainos koregavimas, kokia informacija ir dokumentai turi būti teikiami VERT.

·      Numatoma išimtis, kai leidžiama reguliuojamai veiklai paskirstyti izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos baudas, delspinigius, susijusius su gamtinių dujų įsigijimu, suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminale technologinėms reikmėms sunaudotų SGD, saugojimu saugykloje, pateikiant pagrindimą, kad šios sąnaudos buvo patirtos, siekiant užtikrinti elektros energetikos sistemos darbo saugumą, stabilumą ir nesant ūkio subjekto tyčinių veiksmų ar neveikimo.

·      Projektai papildyti dėl faktiškai patirtų, bet ne didesnių, nei 2 proc. palūkanų sąnaudų vertinimo ir išimtimi, kai reguliuojamos veiklos apskaitoje leidžiama reguliuojamai veiklai paskirstyti izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos faktines, bet ne didesnių nei 2 proc. palūkanų sąnaudas, patirtas dėl kuro atsargų pirkimo perdavimo sistemos operatoriaus užsakyme nustatytam laikotarpiui.

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-05-19 posėdžio medžiaga galite ČIA.

Pranešimą paskelbė: Eglė Juozėnaitė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą