Įvairenybės

Siūloma keisti Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką

Siekiant užtikrinti, kad į įmoką už vartotojų elektros įrenginių prijungimą prie skirstomojo tinklo būtų įtraukiamos tik būtinosios sąnaudos, o elektros tinklų plėtros ar rekonstrukcijos, kai ji reikalinga prijungiant vartotojus, sąnaudos būtų padengiamos ne tik prijungiamo vartotojo, bet proporcingai paskirstomos ir vėliau prie tos pačios infrastruktūros jungiamiems vartotojams, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) parengė ir teikia viešajai konsultacijai Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos pakeitimus.

Svarbiausi pakeitimai:

  • Atskirai išskiriamas įkainis už projektavimo darbus – iki šiol buvo apskaičiuojamas bendras įkainis už 1 kW leistinosios naudoti galios įrengimą, apimant tiek ankstesnių metų operatoriaus faktines investicijas galiai įrengti, tiek vartotojų elektros įrenginių prijungimo projektams parengti.
  • Keičiasi įmokos už 1 m elektros tinklo nutiesimą skaičiavimas – šis įkainis bus skaičiuojamas kaip investicijų į medžiagas ir darbus, susijusius su elektros tinklo tiesimu, sumos per praėjusius kalendorinius metus santykis su per praėjusius kalendorinius metus nutiesto elektros tinklo trumpiausiu geometriniu atstumu. Dabar jis apskaičiuojamas taikant faktinį operatoriaus nutiestų elektros tinklų ilgį.
  • Pakeista kompensavimo tvarka, vartotojui savo lėšomis parengus prijungimo projektą: buitiniam vartotojui operatorius atlygina 80 proc. faktinės projekto parengimo kainos, naujam vartotojui su didesne kaip 1 MW leistinąja naudoti galia – 90 proc., kitiems vartotojams – 60 proc. faktinės projekto parengimo kainos, kuri neturi viršyti VKEKK nustatytos maksimalios projektavimo darbų kainos atskiroms vartotojų grupėms.
  • Prijungiant I ir II elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijų vartotojus, t. y. tuos, kuriems elektros energijos tiekimas užtikrinamas iš dviejų ar daugiau elektros energijos šaltinių ir kurių aprūpinimas elektros energija turi būti atkurtas ne vėliau kaip per 2,5 val. arba per laiką, kuris reikalingas automatiniam perjungimui prie kito šaltinio, prijungimo įmokos bus skaičiuojamos pagal faktinę operatoriaus atliekamų darbų kainą – pagal dabartinę tvarką apskaičiuotos prijungimo įmokos nepadengia faktiškai patirtų išlaidų tokiems vartotojams prijungti arba ženkliai viršija jas.
  • Galutinės prijungimo įmokos perskaičiavimas nebus atliekamas, jei trumpiausias geometrinis atstumas, pagal kurį buvo apskaičiuota įmoka, pakinta mažiau kaip 4 m – anksčiau perskaičiavimas nebuvo atliekamas esant mažesniam kaip 10 m atstumo pokyčiui.
  • Įvertinamos tinklų operatorių patirtos išlaidos kompensacijoms už servitutus išmokėti, t. y. operatorius, apskaičiuodamas prijungimo įkainius ir prijungimo įmoką, įvertins žemės savininkams privalomas išmokėti kompensacijas (dėl servituto, suteikiančio teisę operatoriams nepriklausančioje žemėje tiesti tinklus).
  • Keičiama vartotojo mokamos prijungimo įmokos dalies už tinklų plėtrą apskaičiavimo tvarka (nebus taikoma šiuo metu nustatyta 1 kW tinklo plėtros kaina): kai prijungiant vartotojus būtina atlikti plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašius techninio parengimo darbus skirstomajame tinkle ir (ar) perdavimo tinkle bei užtikrinti, jog pirmajam prisijungiančiam vartotojui netektų visa apimtimi apmokėti tinklų, prie kurių vėliau galėtų jungtis ir kiti vartotojai, plėtros kainos, numatoma, kad tinklų plėtros / rekonstrukcijos sąnaudas turėtų padengti jungiami ir potencialūs vartotojai po lygiai paskirstant jiems nutiesto / išplėtoto / rekonstruoto tinklo ilgį. Ši nauja prijungimo įmokos už tinklo plėtrą apskaičiavimo tvarka būtų taikoma būsimiems (potencialiems) vartotojams, kurie elektros įrenginius įrengia per 5 metus nuo elektros tinklų plėtros darbų užbaigimo.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir VKEKK interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. birželio 30 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą