Įvairenybės

Šešėlinis kabinetas patvirtino LVŽS socialinės politikos strategiją

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos šešėlinis kabinetas patvirtino LVŽS socialinės politikos strategiją. LVŽS atnaujins ir kitų sričių strategijas, atsižvelgiant ir įvertinant šių dienų aktualijas. Vadovaujantis šia strategija bus teikiami įstatymų projektai ir kiti teisės aktai. Ypatingas dėmesys išlieka šeimai ir jos poreikiams užtikrinti. Tarp naujų priemonių – 13-oji pensija ir kitas požiūris į verslo galimybes padėti jauniems žmonėms, steigiant stipendijas ir diegiant kitas priemones.

Vyriausybės kabineto narė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Rimantė Šalaševičiūtė teigia, kad socialinei politikai šiandien reikalingas ypatingas dėmesys.

„LVŽS peržiūrėjo savo socialinės politikos strategiją ir jos įgyvendinimo būdus, kad jie atitiktų šių dienų realijas, iššūkius ir galimybes“, – sako šešėlinė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Rimantė Šalaševičiūtė.

LVŽS toliau stiprins šeimai palankią aplinką:
– skatins atstovavimą šeimoms vietos ir nacionaliniame lygmenyje, stiprinant šeimos tarybų ir šeimoms atstovaujančių organizacijų vaidmenį;
– didins kompleksinių paslaugų šeimai apimtis ir kokybę, remti nevyriausybines organizacijas, teikiančias šias paslaugas, plėsti paslaugų šeimai prieinamumą regionuose;
– sieks, kad valstybė užtikrintų reikiamą pagalbą šeimoms, išlaikant šeimos stabilumą, kad būtų prieinama psichologinė ir kita pagalba konfliktus patiriančioms šeimoms, bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžių mokymosi galimybės ir kita tolygiai visoje šalyje teikiama pagalba;
– sieks didinti vaiko pinigus sparčiau, nei numato išmokų indeksavimo įstatymas;
– sieks tęsti paramą, skirtą pirmajam būstui regionuose įsigyti, plės šios programos galimybes, tam tikslui panaudojant įsteigto valstybės banko garantijas bei kitas valstybės paskatas;
– sieks plėsti nemokamo mokinių maitinimo mokyklose apimtis iki visi priešmokyklinės ir pradinės ugdymo programos mokiniai gaus nemokamą maitinimą;
– sieks užtikrinti, kad visos šeimos arba vienišos moterys, išgyvenančios krizę nėštumo metu, laiku gautų privalomas konsultacijas ir socialines paslaugas iki gimdymo ir po jo.

Mažins pajamų nelygybę ir didins minimalias pajamas:
– siekti, kad mažiausių socialinės paramos sistemos išmokų dydis siektų valstybės nustatytą minimalaus vartojimo poreikio dydį (MVPD). Esant sudėtingoms situacijoms, tokioms kaip šiuo metu kovojant su COVID-19 ekonominėmis ir socialinėmis pasekmėmis, padėti ypač sudėtingoje finansinėje situacijoje esančioms šeimoms, ieškoti vienkartinių ir tęstinių priemonių, kurios skatintų tokių šeimų pajamų didinimą;
– aktyviai dalyvauti Europos mokslo ir politikų diskusijoje dėl universalių bazinių pajamų idėjos, rengti aptarimus Lietuvoje;
– remti Europos Komisijos pasiūlymą dėl ES direktyvos dėl deramo minimaliojo darbo užmokesčio ES.

Didins darbo rinkos patrauklumą:
– skatins didinti kokybiškų, lanksčių vaiko priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą. Šios priemonės apims: ikimokyklinių ugdymo įstaigų tinklo plėtrą, skatinant darbovietes, akademinius miestelius kurti darželius, šeimos darželių kūrimo skatinimą, vaiko priežiūros atostogose esančiai mamai suteikiant galimybę už atlygį prižiūrėti dar keletą vaikų, nemažinant mamos gaunamų išmokų ir pan.;
– skatins kokybiškų, lanksčių paslaugų, orientuotų į specialiųjų poreikių turinčias šeimas, plėtrą (specializuoti vaiko dienos centrai, jaunimo centrai, laikino atokvėpio paslaugos turi tapti labiau prieinamos ne vien didžiuosiuose miestuose);
-gerins tolimųjų reisų vairuotojų darbo sąlygas ir stiprinti jų priežiūrą;
-rems verslo ir darbo vietų, infrastuktūros regionuose plėtrą, kuri padarytų žmogaus gyvenimo ir darbo sąlygas patrauklesnėmis;
-Stiprins savarankiškai ir darbo platformose dirbančių taip pat komandiruojamų darbuotojų darbuotojų teisinę apsaugą, didins jų socialines garantijas.

Efektyvins jaunimo politiką:
– kartu su verslu stiprinti regioninius profesinio rengimo centrus, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę, įgyvendinti jaunimo verslumo ugdymo ir įdarbinimo programas, užtikrinti jaunimui skirtų programų tęstinumą;
– kurti paskatas darbdaviams priimti į darbą jų sritį studijuojantį jaunimą, kad kuo greičiau formuotųsi praktiniai profesijos įgūdžiai (stažuotės, praktika).

Rūpinsis pažeidžiamomis visuomenės grupėmis:
– valstybinėse įstaigose ir valstybės finansuojamuose projektuose skatins neįgaliųjų įdarbinimą, plėtos paskatas darbdaviams įdarbinti neįgaliuosius;
– skaidrins ir keis medicininį negalios nustatymą, įvertinant socialinius ir aplinkos pritaikymo aspektus žmogaus su negalia dalyvavimui visuomenėje užtikrinti. Susies negalios nustatymą su socialinių, užimtumo ir kitų reikalingų paslaugų teikimu;
– didins aplinkos ir infrastruktūros prieinamumą bei pritaikymą skirtingų negalių asmenims;
– toliau plės užimtumo ir socialines programas ilgalaikiams bedarbiams, siekiant padėti grįžti į darbo rinką;

Užtikrins Lietuvos senjorų ir senjorių gerovę:
– sieks įvesti tryliktąją (vienkartinę) pensiją;
– sieks plėsti senelių globos namų tinklą, įgalinant šias paslaugas teikti nevyriausybines organizacijas ir verslą;
– sieks tęsti 2008–2009 m. krizės metu sumažintų pensijų ir kitų išmokų kompensavimą.
Gerins socialinių darbuotojų darbo sąlygas ir vystys socialines paslaugas:
– sieks skirtingo pavaldumo socialinių darbuotojų atlyginimų suvienodinimo, toliau gerinti socialinių darbuotojų darbo saugos sąlygas. Ypatingą dėmesį skirs socialiniams darbuotojams, dirbantiems sveikatos priežiūros įstaigose ir sveikatos priežiūros darbuotojams, dirbantiems globos namuose, šiems darbuotojams užtikrinant socialines garantijas.

Rūpinsis šeimos sampratos puoselėjimu:
– peržiūrės ir tobulins programą, siekiant, kad lytiškumo ugdymas mokyklose remtųsi prigimtinio lytiškumo, skirto meilei išreikšti ir gyvybei pradėti, samprata ir būtų nukreiptas į vyro ir moters šeimos sukūrimą (santuokos sudarymą);
– didins tėvų įtraukimo į programos realizavimą galimybes, leidžiant tėvams vaikus ugdyti pagal savo religinius įsitikinimus, užtikrinti, kad mokyklos bendruomenės siektų bendradarbiavimo su mokinių tėvais;
– tėvams, kurie nori tobulinti savo žinias ir įgūdžius – kaip šeimos ir lytiškumo klausimais kalbėti su savo vaikais – sieks užtikrinti metodinės bei pedagoginės pagalbos, įskaitant mokymus, teikimą
– sieks užtikrinti mokytojams ir mokiniams skirtos metodinės medžiagos, kuri atitiktų programoje nustatytus ugdymo principus, parengimą bei mokytojų kvalifikacijos kėlimą, kuris leistų efektyviai naudotis metodinėmis priemonėmis ir tinkamai realizuoti programą;
– sieks sukurti ir įgyvendinti programos įgyvendinimo stebėsenos mechanizmą, kad būtų gaunamas tiek mokytojų, tiek tėvų bei mokinių grįžtamasis ryšys, toliau tobulinti programą, kad ji atitiktų besikeičiančius visuomenės poreikius.

Tikimasi, kad siūlomi sprendimai padės, kad žmonės valstybėje jaustųsi socialiai saugesni.

Pranešimą paskelbė: LVŽS komunikacijos grupė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Parašykite komentarą