Įvairenybės

Oro taršai mažinti – nacionalinis planas

Pradedamas rengti Nacionalinis oro taršos mažinimo (valdymo) planas turėtų padėti išspręsti bent dalį su oro tarša susijusių problemų – sumažinti žmonių sergamumą, priešlaikinių mirčių skaičių, dėl šios taršos degraduojančių ekosistemų apimtis ir kt.

Jis bus parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, nustačiusią, kiek iki 2020 m. ir 2030 m. visa ES ir kiekviena jos valstybė atskirai turi sumažinti išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekį, palyginti su 2005-aisiais. Pasiekus numatytų tikslų, neigiamas oro taršos poveikis sveikatai ES mastu turėtų sumažėti beveik 50 proc.

Lietuvai iškelti irgi nelengvi uždaviniai. Mūsų šalis iki 2020 m. turės 55 proc. sumažinti sieros dioksido, 48 proc. – azoto oksidų, 32 proc. – nemetaninių lakiųjų organinių junginių, 20 proc. – smulkiųjų kietųjų dalelių, 10 proc. – amoniako, o nuo 2020 m. iki 2030 m. dar papildomai 5 proc. sumažinti sieros dioksido, 3 proc. – azoto oksidų, 15 proc. – lakiųjų organinių junginių, 16 proc. – kietųjų dalelių išmetimus.

Nacionalinis oro taršos mažinimo (valdymo) planas, kaip įpareigoja Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planas, turi būti parengtas ir patvirtintas iki 2018 m. gruodžio 31 d. Šį dokumentą Aplinkos ministerijos užsakymu rengia UAB „Smart Continent LT“. Numatoma, kad pirminis jo projektas suinteresuotoms institucijoms bus pateiktas derinti 2018 m. kovo pabaigoje. Visuomenė Nacionalinio oro taršos mažinimo (valdymo) plano projekto ir šio plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procese dalyvaus teisės aktų nustatyta tvarka. 

Pagal minėtosios direktyvos reikalavimus šiame plane bus įvertinta dabartinė oro kokybė ir jo tarša šalyje, nustatyta, kiek bus sumažintas išmetamų teršalų kiekis įgyvendinant nacionalinius strateginius dokumentus klimato kaitos valdymo, susisiekimo, žemės ūkio, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ir kt. su oro tarša susijusiose srityse, numatyta, kiek reikia mažinti  taršą tose teritorijose, kuriose pernelyg didelė oro teršalų koncentracija. Be to, bus nurodytos priemonės, kurios veiksmingiausiai leis sumažinti direktyvoje nurodytų teršalų kiekį žemės ūkio, energetikos, transporto, pramonės ir kituose sektoriuose.

Pranešimą paskelbė : Raimonda Karnackaitė, LR Aplinkos ministerija

Parašykite komentarą