Įvairenybės

Gamintojų ir importuotojų pareigos ir jų įgyvendinimas

VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, įgyvendindama Gamintojų ir importuotojų pareigas įtvirtintas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo (PPATĮ) 7 str.[1] 2, 3 ir 4 dalyse, t. y.  2) organizuoti rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą visų pakuočių atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai supakuotus gaminius, ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose <>; 3) aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę pakuočių atliekų tvarkymo klausimais: apie netinkamo pakuočių atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, pakuočių atliekų tvarkymo galimybes ir pan.; 4) apmokėti šios dalies 2 punkte nurodyto pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas <<…>>, taip pat šios dalies 3 punkte nurodyto visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas, 2018 metais turi užtikrinti tinkamą finansavimą šių pareigų įgyvendinimui, o taip pat tikisi realizuoti teisę gamintojams ir importuotojams  pasinaudoti taršos mokesčio lengvata.

VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, dėl objektyvių priežasčių ir teisinio reglamentavimo sugriežtinimo pakuočių atliekų tvarkymo sektoriuje bei antrinių žaliavų (pakuočių atliekų) rinkos kainų mažėjimo aspektų, suformavusių itin nestabilią 2018 m. perspektyvą metų pradžioje, šiandien  įžvelgia teigiamus pokyčius ir pradeda matyti veiklos stabilumo gaires – šiandien Organizacija, įgyvendindama gamintojams ir importuotojams PPATĮ 7 str. 2, 3 ir 4 dalyse įtvirtintas pareigas,  yra pasirašiusi susitarimų su daugiau nei 90 proc. atliekų tvarkytojų dėl paslaugų teikimo savivaldybių organizuojamose sistemose komunaliniame sraute, siekiant sutvarkyti ir finansuoti rūšiuojamojo surinkimo būdu surenkamas pakuočių atliekas.

2017 metais PPATĮ 7 str. 2, 3 ir 4 dalyje numatytų gamintojų importuotojų pareigų įgyvendinimui organizacija skyrė 72 proc. pajamų  ( 3,25 mln. Eur, tame skaičiuje 3,05 mln. Eur skirta savivaldybėse esančiomis rūšiavimo priemonėmis surinktų pakuočių atliekų sutvarkymui ir infrastruktūros plėtrai). Praėjusiais metais Organizacija, įgyvendindama PPATĮ 7 str. 2 ir 4 dalyje įtvirtintas gamintojų ir importuotojų pareigas, finansavo 17,99 tūkst. tonų savivaldybėse rūšiuojamuoju būdu surinktų pakuočių atliekų sutvarkymą. Kitos iš gamintojų ir importuotojų gautos pajamos buvo skirtos PTO veikos organizavimo plane numatytų priemonių įgyvendinimui,  užduočių įgyvendinimui ir administravimui.

[1] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9D1ADB9E1518/IvasotGiKK

Pranešimą paskelbė: Marija Žilinskaitė, VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija”

Parašykite komentarą